LOGO
pl en

Wybrane socjodemograficzne i kliniczne predyktory poziomu wykonania testu rysowania zegara przez polskich seniorów

Paula Chibowska1, Katarzyna Nowicka-Sauer2,3, Emilia J. Sitek4,5

Affiliacja i adres do korespondencji
Aktualn Neurol 2020, 20 (4), p. 147–157
DOI: 10.15557/AN.2020.0018
Streszczenie

Wstęp: Test rysowania zegara (TRZ) to powszechnie stosowana metoda przesiewowej oceny funkcji poznawczych. Cel: Celem pracy była analiza wpływu wybranych czynników socjodemograficznych, klinicznych i związanych ze stylem życia na wyniki TRZ wśród polskiej populacji osób starszych. Materiał i metoda: Poziom wykonania TRZ oceniono u 399 seniorów, losowo wybranych spośród wszystkich uczestników ogólnopolskiego badania PolSenior2, którzy spełnili kryteria włączenia. W badaniu zastosowano wersję TRZ Manosa i Wu. Jako narzędzie pomiaru nastroju wykorzystano skróconą wersję Geriatrycznej Skali Depresji (15-punktowa skala Geriatric Depression Scale, GDS). Wyniki: Badanie wykazało istotny związek między wynikiem TRZ a wiekiem. Analiza regresji wieloczynnikowej wykazała, że interakcje między czytaniem gazet a płcią oraz między graniem w gry a wynikiem w skali GDS mogą stanowić niezależne predyktory nieprawidłowego wykonania TRZ. Warto zauważyć, że chociaż lata nauki były powiązane z wynikiem TRZ, ocenionym metodą Manosa i Wu, w analizie korelacji, poziom wykształcenia nie przewidywał globalnego wyniku TRZ w analizie regresji.

Słowa kluczowe
test rysowania zegara, przesiewowa ocena funkcji poznawczych, dysfunkcje poznawcze, otępienie, czynniki socjodemograficzne