LOGO
pl en

Przewlekłe limfocytarne zapalenie mózgu z okołonaczyniowymi wzmocnieniami pokontrastowymi w moście odpowiadające na sterydoterapię (CLIPPERS) – opis przypadku i przegląd najnowszych doniesień naukowych

Dariusz Dziubek, Mateusz Rajchel, Barbara Stańko-Kałamarz, Mirosław Dziki

Affiliacja i adres do korespondencji
Aktualn Neurol 2020, 20 (4), p. 178–186
DOI: 10.15557/AN.2020.0022
Streszczenie

W pracy przedstawiono przypadek 61-letniego pacjenta z przewlekłym limfocytarnym zapaleniem mózgu z okołonaczyniowymi wzmocnieniami pokontrastowymi w moście odpowiadającym na sterydoterapię (CLIPPERS) wraz ze szczegółowym opisem procesu diagnostyczno-terapeutycznego i dokumentacją radiologiczną ewolucji zmian w zależności od stosowanej sterydoterapii. Przytoczono najnowsze doniesienia z literatury na temat etiologii, patogenezy, diagnostyki oraz leczenia CLIPPERS, z uwzględnieniem potencjalnego związku choroby z procesami limfoproliferacyjnymi i limfohistiocytarnymi. Zaprezentowano spektrum chorób mogących klinicznie i radiologicznie naśladować CLIPPERS (CLIPPERS-mimics) wraz z propozycją badań umożliwiających diagnostykę różnicową. W artykule zawarto też zalecany schemat postępowania terapeutycznego – zarówno w ostrej fazie choroby, jak i w leczeniu podtrzymującym; szczególnie podkreślono znaczenie przewlekłej sterydoterapii.

Słowa kluczowe
CLIPPERS, autoimmunologiczne zapalenie mózgu, CLIPPERS-mimics, chłoniak, ataksja, zespół móżdżkowy