Naturalny przebieg stwardnienia rozsianego w ciągu pierwszych pięciu lat choroby w regionie kujawsko-pomorskim

1 Department of Neurology, 10th Military Research Hospital and Polyclinic, Bydgoszcz, Poland
2
“Nad Wisłą” Outpatient Clinic, Bydgoszcz, Poland
Correspondence: Łukasz Rzepiński, Klinika Neurologiczna, 10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką, ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz, Poland, tel.: +48 261 416 146, e-mail: luk.rzepinski@gmail.com

Aktualn Neurol 2016, 16 (1), p. 9–14
DOI: 10.15557/AN.2016.0002
ABSTRACT

Cel badania: Celem badania było podkreślenie znaczenia pierwszych pięciu lat naturalnego przebiegu stwardnienia rozsianego w przewidywaniu postępu niepełnosprawności chorych z uwzględnieniem różnic między postacią rzutowo-remisyjną i pierwotnie postępującą choroby. Materiał i metody: Przeprowadzono retrospektywną analizę naturalnego przebiegu pierwszych pięciu lat stwardnienia rozsianego wśród chorych mieszkańców regionu kujawsko-pomorskiego hospitalizowanych w Klinice Neurologii między lipcem 2014 a wrześniem 2015 roku. Przeanalizowano zależności pomiędzy stopniem niepełnosprawności ocenianym w rozszerzonej skali niepełnosprawności Kurtzkego a postacią choroby, płcią, wiekiem zachorowania, charakterem pierwszych objawów, obrazem pierwszego badania rezonansu magnetycznego oraz całkowitą liczbą rzutów w ciągu pierwszych dwóch i pięciu lat choroby. Wyniki: Warunki badania spełniło 129 pacjentów: 97 z rzutowo-remisyjną i 32 z pierwotnie postępującą postacią choroby. Średnia wartość rozszerzonej skali niepełnosprawności Kurtzkego po pięciu latach naturalnego przebiegu postaci rzutowo-remisyjnej wynosiła 2,1 ± 1,2, a średnia liczba rzutów w ciągu pierwszych dwóch i pięciu lat choroby – odpowiednio 2,2 ± 1,2 i 4,2 ± 2,5. Średnia wartość rozszerzonej skali niepełnosprawności Kurtzkego po pięciu latach naturalnego przebiegu postaci pierwotnie postępującej wynosiła 4,1 ± 1,4. Czynnikami ryzyka osiągnięcia niepełnosprawności w rozszerzonej skali niepełnosprawności Kurtzkego ≥3 były pierwotnie postępujący przebieg choroby, późniejszy wiek zachorowania oraz większa całkowita liczba rzutów w ciągu pierwszych pięciu lat stwardnienia rozsianego. Wnioski: Wczesne różnice kliniczne naturalnego przebiegu stwardnienia rozsianego mogą być silnymi czynnikami predykcyjnymi ryzyka umiarkowanej niepełnosprawności chorych.

Keywords: rzutowo-remisyjna postać stwardnienia rozsianego, pierwotnie postępująca postać stwardnienia rozsianego, rozszerzona skala niepełnosprawności Kurtzkego