LOGO
pl en

O czasopiśmie

„Aktualności Neurologiczne” („Current Neurology”) – Aktualn Neurol – są recenzowanym międzynarodowym czasopismem naukowym, wydawanym nieprzerwanie od 2001 roku, dostępnym w postaci elektronicznej – m.in. na stronie czasopisma www.neurologia.com.pl – bez opłat i innych barier na licencji Creative Commons (CC BY-NC-ND).

W kwartalniku publikowane są prace oryginalne, w tym metaanalizy, poglądowe i kazuistyczne stanowiące istotny wkład w rozwój neurologii, a także aktualne informacje o pracach towarzystw medycznych, w tym rekomendacje (guidelines) i uzgodnienia (consensus statements), komentarze redakcyjne – dotyczące konkretnych artykułów, doniesienia wstępne (short communications), doniesienia i materiały z kon­gresów międzynarodowych, listy do redakcji, informacje o nowych produktach medycznych, streszczenia i omówienia artykułów publikowanych w innych cza­sopismach naukowych, przeglądy książek i innych publikacji.

Prace oryginalne, poglądowe i kazuistyczne oraz inne typy prac są publikowane w „Aktualnościach Neurologicznych” („Current Neurology”) w języku angielskim i/lub polskim.

Redaktor naczelny: Prof. dr hab. n. med. Halina Sienkiewicz-Jarosz

Patronat: Polskie Towarzystwo Alzheimerowskie

Czasopismo jest indeksowane w bazach:

Wydajemy także kwartalniki:

Brak opłat za proces recenzji i publikację.